کنفرانس یک روزه بیماران ترومایی خاص

      

کنفرانس یک روزه بیماران ترومایی خاص در تاریخ پنجشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد.لازم به ذکر است این کنفرانس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.