کارگاه مدیریت بیمار کاهش سطح هوشیاری در یزد برگزار شد .

این کارگاه از طرف مرکز مدیرت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد برای تکنسینهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و همچنین پرستاران شاغل در اورژانسهای بیمارستانی برگزار شد .