چهارمین سمپوزیوم بهداشت ودرمان برگزار شد

این سمپوزیوم  با حضور آقای دکتر صابری نیا، آقای دکتر خانکه، آقای دکتر خراسانی، آقای دکتر اردلان و دیگر اساتید برگزار گردید.

دکترصابری نیا اهمیت پرداختن به مدیریت حوادث و بلایا را مورد تاکید قرار داد سپس کارشناسان مزبور آموزش هایی را دریافت کردند و به تبادل اطلاعات پرداختند.