پوشش امدادی مراسم دوازدهمین سالگرد زلزله ۵ دیماه ۱۳۸۲

روزها گذشتند و و به دنبالش هفته ها و ماهها و سالها …

اما غم از دست دادن عزیزانمان هنوز در قلبمان است. هنوز اندوه روزهای تلخ پس از زلزله در خاطرمان است.

هنوز صدای عزیزانمان درگوشمان است… نگاه هایشان… خنده هایشان… محبتشان… چه مظلوم بودند و چه مظلومانه رفتند…

برای شادی روحشان صلوات ختم کنید