همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت آغاز شد

در این همایش دو روزه پانل های مختلفی با عناوین “سرمایه گذاری در حوزه سلامت، فرصتها و حمایتها”، “سرمایه گذاری در حوزه بیمارستان و مراکز سرطان” ، “سرمایه گذاری در حوزه تصویربرداری، دیالیز، آزمایشگاههای بزرگ و بیمارستانهای دهان و دندان” ،” همکاریهای بین المللی ، فضای باز سرمایه گذاری در حوزه سلامت ایران ” و  “سرمایه گذاری  در حوزه دارو، تجهیزات و تجربیات موفق در حوزه دارو”  برگزار خواهد شد.