همایش روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان افشار برگزار گردید

به مناسبت روز جهانی رادیولوژی(۱۷ آبان) همایشی با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه ، مدیر درمان دانشگاه، ریاست ،مدیریت، پزشکان و پرسنل بیمارستان افشار و هم چنین پرسنل بخش رادیولوژی دیگر مراکز درمانی در بیمارستان افشار برگزار گردید

در این مراسم ابتدا آقای مظاهری مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین، اززحمات تیم مدیریت بیمارستان تقدیرو تشکر نمودند.در ادامه دکتر عبداللهی ریاست بیمارستان مطالبی راجع به روز رادیولوژی بیان داشتند و از نصب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و سامانه پکس در این مرکز خبر  دادند. دکتر وفایی نسب معاون پشتیبانی دانشگاه اززحمات پرسنل رادیولوژی تشکرو در این زمینه صحبت نمودند. ودر انتها یکی از دانشجویان

رادیولوژی مطالب علمی راجع به تاریخچه رادیولوژی مطرح نمود.

افتتاح دستگاه جدید رادیولوژی یکی دیگر از برنامه های این مراسم بود.