نیاز به اهدای خون در یزد

 یک وظیفه انسانی برای نجات جان انسان ها است گفت: در حال حاضر به همه گروه های خونی نیاز داریم، اما گروه های خونی منفی بیشتر مورد نیاز است.