نشست مدیران درمان و سلامت استان یزد جهت ارتقاء اورژانس