مانور دورمیی آمادگی بیمارستانیدر حوادث

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد صبح شنبه ۲۶ مهرماه مانور دورمیزی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا در دفتر مدیر بیمارستان شهید رهنمون برگزار شد . این مانور به دنبال کارگاه ملی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا که ماه گذشته در تهران برگزار شده بود و برای آموزش و تمرین در این بیمارستان برای اولین بار انجام شد .

دکتر علی دهقان معاون درمان ، دکتر احمد دهقان مدیر مرکز اورژانس و دکتر سعیدرضا پهلوان پور مدیرفنی اورژانس در این مانور آمادگی و عملکرد مدیریت بیمارستان شهید رهنمون را در بلایا و حوادث مورد ارزیابی قرار دادند .

در این مانور دورمیزی دکتر محمد زارع زاده مدیر و آقای وفایی مترون بیمارستان شهید رهنمون شرکت داشتند .