لبخند زندگی در دستان پرسنل اورژانس ۱۱۵ رفسنجان شنیده شد

آقایان ناصر گل محمدی و نوید عباسی پرسنل پایگاه دوم شهری اورژانس۱۱۵ رفسنجان پس اززایمان وتولد نوزاد درمنزل ؛ مادر ونوزاد  را پس ازانجام اقدامات پیش بیمارستانی به مرکز درمانی نیک نفس تحویل نمودند.