قابل توجه پرسنل طرف قرارداد شاغل در بیمارستان شهید بهشتی تفت ( خدمات مدارک پزشکی)

۲۳ دی ۱۳۹۴ 37 بازدید بدون دیدگاه

با توجه به قرارداد این مرکز با دانشگاه  علوم پزشکی شهید صدوقی یزد :

۱- جهت احتساب حقوق فقط ساعت موظفی در نظر گرفته می شود و چیزی تحت عنوان اضافه کار قابل قبول نمی باشد.

۲- در صورت عدم استفاده از مرخصی مبلغ آن محاسبه نخواهد شد.