قابل توجه پرسنل طرف قراردادشاغل در مرکز جامع روانپزشکی حضرت موسی بن جعفر(ع) تفت (خدمات مدارک پزشکی)

۲۳ دی ۱۳۹۴ 57 بازدید بدون دیدگاه

با توجه به قرارداد این مرکز با دانشگاه  علوم پزشکی شهید صدوقی یزد :

۱-جهت احتساب حقوق فقط ساعت موظفی در نظر گرفته می شود و چیزی تحت عنوان اضافه کار قابل قبول نمی باشد.

۲-در صورت عدم استفاده از مرخصی مبلغ آن محاسبه نخواهد شد.