قابل توجه پرستاران شرکتی

کارشناس   ۱۷/۵۵۰/۰۰۰

کاردان      ۱۵/۲۱۰/۰۰۰

بهیار        ۱۴/۰۴۰/۰۰۰

بابت عقد قرارداد جدید و موارد دیگر از طریق همین سایت متعاقبا به شما اعلام خواهد گردید.