صدور مجوز بهره برداری از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در حوزه ی پدافند غیرعامل در یزد

 

این مجوز به استناد رای هفدهمین جلسه کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی کشور شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صادر شده است .