شهریورساختمان پایگاه اورژانس۱۱۵زهکلوت افتتاح شد

ضمنا پروژه فوق متاسفانه پس ازکلنک زنی درسال ۸۵به بهره برداری نرسیده بود

پایگاه زهکلوت اخرین پایگاه جنوب استان کرمان درمرز بااستان زاهدان بوده وفاصله ان تاحوضه استان سیستان بلوچستان ۳۰کیلومترمیباشدوبعلت قرارگیری درمسیرقاچاق موادمخدر،کالا،سوخت،انسان ازمناطق پرخطراستان کرمان محسوب میگردد.