روز پزشک گرامی باد

از خداوندمتعال  درخواست می کنم در این روزهای پر التهاب ، مانند همیشه، سلامت و تندرست در خدمت به مردم دردمند موفق و پیروز باشید .

مدیر عامل سالار سلامت

دهقان منشادی