رتبه بندی شرکت های آمبولانس خصوصی

در راستای بهبود خدمات آمبولانس خصوصی استان رتبه بندی شرکت های آمبولانس خصوصی در چهار حیطه ساختمانی ، پرسنلی تجهیزات و آمبولانس توسط کارشناسان این مرکز انجام گردیده است که نمره کلی آن مرکز ۷۶.۱ از ۱۰۰ می باشد و در بین ۹ شرکت فعال در استان یزد رتبه اول می باشد