قدردانی رئیس موسسه ثامن الحجج یزد از کارکنان بخش های ثامن بیمارستان شهید صدوقی

بنا به دستور رئیس موسسه ثامن الحجج یزد جهت تشکر از زحمات کارکنان بخش های ثامن الحجج بیمارستان شهید صدوقی از تاریخ ۹۳/۷/۲۰ بصورت ماهیانه ۱ خانواده پرسنل این بخش ها با معرفی مدیر بخش بصورت نیم بهاء به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.