بازدید تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستانهای خصوصی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمات: با توجه به دستور عمل نظارتی وزارت بهداشت مبنی بر نظارت بر همکاری بیمارستان های خصوصی با دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین نحوه ی خدمت رسانی به مردم در ایام تعطیل صبح  روز سوم سال جدید؛ رئیس اداره ارزیابی و عملکرد و مدیر  پرستاری از بیمارستان های خصوصی مجیبیان، مرتاض و شاه ولی بازدید به عمل آمد.

ضمنا دیروز نیز از بیمارستان های گودرز.سیدالشهدا و مادر بازدید به عمل آمده بود که خوشبختانه همه همکاران در بیمارستان های خصوصی همانند بیمارستان های دولتی در حال انجام وظیفه و خدمت رسانی به آحاد مردم بودند

لذا از کلیه همکاران درمانی و غیردرمانی حاضر در بیمارستان های دولتی و خصوصی که بدون وقفه در حال انجام وظیفه بودند تشکر و قدردانی گردید.