خانواده اورژانس عزادار شد

 

حسین خیر اندیش

کارشناس پرستاری ، شاغل در پایگاه خضرآباد

امروز ۴/۴/۹۶ متاسفانه به دلیل ایست قلبی به سوی معبود شتافت

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی خضر آباد