ثبت نام در کارگاه آموزشی اورژانس های زنان و مامایی پیش بیمارستانی آغاز شد

گروه هدف این کارگاه شامل تکنسین، کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی،پزشک عمومی،اپراتور بی سیم(با مدرک پرستاری)، بهیار و اپراتور تلفن می باشد.