باز هم اورژانس هوایی یزد جهت خدمتی شایسته به پرواز در آمد

لازم به ذکر است این چهارمین پرواز اورژانس هوایی یزد در سال ۹۶ است .