شورای کانون بسیج جامعه پزشکی در اورژانس تشکیل شد

 

در این جلسه اعضائ این کانون به سرپرستی دکتر قادری ریاست بسیج جامعه پزشکی ، برنامه های آینده این کانون را در جهت ارتقاء خدمات و بهبود کیفیت آن تبیین نمودند و در پایان از اعضائ فعال این کانون تقدیر به عمل آمد .