افزایش دو هزار آمبولانس با امکانات پیشرفته

دکتر آقاجانی در ادامه گفت : استفاده از آمبولانس هوایی در کشورهای توسعه یافته و در برخی از کشورهای در حال توسعه رواج زیادی دارد و  در حال حاضر در کشور ۱۹ پایگاه هوایی اورژانس داریم و امیدواریم با بهتر شدن مراودات بین المللی و رفع تحریم ها در مورد خرید بالگرد و بالگردهای تخصصی اورژانس هوایی اقدام لازم صورت گیرد.

به گفته وی، در آینده نزدیک حدود ۲ هزار آمبولانس جدید با امکانات پیشرفته در اختیار ناوگان زمینی قرار خواهیم داد.

معاون درمان بر توجه به اورژانس به عنوان یک فرهنگ تاکید کرد و افزود: فرهنگ توجه ویژه مدیران به اورژانس بیمارستانی شامل نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات و فرآیندها ضروری است.

دکتر آقاجانی در ادامه، با اشاره به نظام جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزود: این نظام باعث شد ، کارکنان بیمارستانی به اقتصاد بیمارستانی و ارائه و ثبت خدمات درمانی بیشتر توجه کنند.

دکتر آقاجانی در ادامه، با اشاره به سکته های قلبی و مغزی به عنوان دو عامل اصلی مرگ و میر در ایران، گفت: استفاده از درمان های نوین و اثر بخش برای نجات بیماران دچار سکته های قلبی و مغزی در ساعات اولیه در کاهش میزان مرگ و میر  این بیماران بسیار موثر است.