آگهی مناقصه خدمات حفاظتی بیمارستان افشار

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد خدمات حفاظتی بیمارستان افشار را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط و صلاحیت دار که از توان مالی و اجرایی کافی برخوردار می باشند و تمایل به شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل اقدام لازم بعمل آورند .

شرح موضوع مناقصه : واگذاری خدمات حفاظتی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامه معتبر در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد .

نحوه دریافت و تحویل اسناد : متقاضیان بایستی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۰/۷/۹۳   به ادرس یزد ، بلوار جمهوری  ، بیمارستان افشار ، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند .

زمان تحویل ، بازگشایی و محل رسیدگی به پیشنهادات : آخرین مهلت تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۷/۹۳ می باشد. بازگشایی پاکتهای پیشنهادات روز شنبه مورخ ۲۶/۷/۹۳ راس ساعت ۱۱:۳۰ در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد .